1. Inleiding

N.V. Vandenameele hecht veel belang aan de eerbied voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We leveren inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken met strikte naleving van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in volkomen transparantie.
Deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft tot doel u volledig te informeren in verband met dit thema. We leggen uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Tevens informeren we u over het belang dat we hechten aan de veiligheid van uw gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen in verband met onze praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens. We nodigen u uit de tijd te nemen om deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer grondig te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken ter zake.

2. Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens is:
N.V. Vandenameele 1 Meistraat 4 9300 Aalst BE 0435.637.490 website: www.drankenvandenameele.be
Dit betekent dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking van die gegevens vaststellen en dat wij het aanspreekpunt zijn voor u maar ook voor de toezichthoudende autoriteiten in verband met eender welke vraag betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij N.V. Vandenameele op het volgende e-mailadres: info@drankenvandenameele.be of op het telefoonnummer: 053 70 38 15.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is eender welke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een e-mailadres, een ondernemingsnummer, een rekeningnummer. De verwerking behelst eender welke verwerking met betrekking tot een persoonsgegeven.
De verwerking omvat onder andere alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dit gegeven.

4. Van wie verzamelen wij deze gegevens en wie is betrokken?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle personen van wie de gegevens worden verwerkt door N.V. Vandenameele in het kader van de diensten die zij levert. De “betrokkenen” zijn dus de klanten en de gebruikers van de diensten van N.V. Vandenameele en/of haar website.
N.V. Vandenameele verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten bij ons aankopen, leveranciers, personeel en/of derden die ons contacteren. Bijvoorbeeld indien u:

• Een bestelling bij ons plaatst
• Een prijsofferte opvraagt
• Vraagt om een factuur door te mailen
• Vraagt om een affiche, logo of andere promotie door te mailen
• Bij ons werkzaam bent
• Bij ons een aanvraag tot sollicitatie doet en/of een sollicitatie doet
• Een zakelijke relatie hebt met ons (bv als leverancier, vertegenwoordiger, …)
• Gegevens voor ons achterlaat (hetzij via mail of via telefoon of via derden)
Contact opnemen met N.V. Vandenameele kan op volgende manieren
• Telefoon
• E-mail
• Schriftelijk
• fax

5. Op welke gegevens heeft deze verklaring betrekking?

De gegevens van deze categorie zijn de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, i.e. de gegevens die toelaten u te identificeren, rechtstreeks (gegevens zoals uw naam en voornaam laten toe u onmiddellijk te identificeren) of onrechtstreeks (gegevens zoals het nummer van een kaart of rekeningnummer die u toebehoort waarmee u op onrechtstreekse wijze kunt worden geïdentificeerd).
Tijdens onze samenwerking met u kan het gebeuren dat wij verschillende persoonsgegevens verzamelen in functie van de betrokken producten, diensten of overeenkomsten:
• Identificatiegegevens (naam, postadres of e-mailadres, telefoonnummer, ondernemingsnummer, …) worden meer bepaald verzameld met het oog op het gerechtvaardigd belang om te ondernemen, evenals de organisatie van commerciële acties zoals wedstrijden, …
• Gegevens betreffende uw persoonlijk leven of worden, bijvoorbeeld, gevraagd bij het aanmaken van een nieuwe klantenfiche, een nieuwe leverancier of vennootschappen die een contract met ons sluiten.
• Videobeelden worden gemaakt via de bewakingscamera’s die zijn aangebracht in en rond onze gebouwen, meer bepaald om de veiligheid te vergroten wanneer u onze parking gebruikt en ter beveiliging van onze goederen.
• Financiële gegevens (informatie over betalingen of over uw bankgegevens) worden opgevraagd met het oog op het beheer van de betalingen voor onze facturen en/of creditnota’s.

6. Op welke basissen en met welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden alleen die gegevens verwerkt die relevant zijn om het betrokken doel te verwezenlijken. Algemeen, en bij wijze van voorbeeld, gebruiken we uw persoonsgegevens:
• Wanneer wij uw specifieke toestemming hebben gekregen;
• Om u reclame toe te sturen betreffende de winkels binnen onze vennootschap of betreffende partnervennootschappen.
• In het kader van de uitvoering van het contract
• Sluiten, beheren en uitvoeren van contracten;
• Om alle wettelijke en reglementaire verplichtingen in acht te nemen die op ons rusten, inzonderheid:
• Fiscale of boekhoudkundige verplichtingen;
• Om redenen in verband met ons gerechtvaardigd belang; in dit geval waken we erover dat we een evenredig evenwicht bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en de eerbied voor uw privacy:
• Promotie van onze producten;
• Preventie van misbruik en fraude;
• Bescherming van de goederen van de onderneming;
• Toezicht op de regelmatigheid van de verrichtingen;
• Bewaking en controle van onze gebouwen en parkings en goederen;
• Vaststellen, uitoefenen, verdedigen en beschermen van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van geschillen.

7. Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan voor de personen voor wie dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van hun taken. Ze zijn gehouden tot een strikte professionele discretie en moeten alle bestaande technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.
Onze databases zijn beveiligd met paswoorden en onze computers zijn voorzien van virusscanners. Gegevens die wij op papier verzamelen worden steeds achter gesloten deuren bewaard. Zo willen we vermijden dat onbevoegde personen toegang hebben tot die gegevens en ze verwerken, wijzigen of vernietigen.
Het kan voorkomen dat er op onze websites links naar de websites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, …) staan, waarvan de gebruiksvoorwaarden niet tot het toepassingsgebied van deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer behoren. Bijgevolg bevelen we u aan hun verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens aandachtig te lezen opdat u zou weten hoe zij uw privacy eerbiedigen.

8. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven wij ze door?

8.1. Ontvangers die gegevens kunnen ontvangen die op u betrekking hebben

Gegevens die op u betrekking hebben kunnen in voorkomend geval worden doorgegeven aan andere ondernemingen die betrokken zijn bij de levering van de producten, aan hun vertegenwoordigers in België, hun correspondenten in het buitenland, aan uw tussenpersoon (werkgever, mandataris …) of aan een verwerker. Wij geven uw gegevens enkel door aan dienstverleners zo dat noodzakelijk blijkt om de diensten of producten aan te bieden in onze naam of om de wettelijke eisen in acht te nemen.

Wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens die we met betrekking tot u verzamelen niet te verkopen en enkel te onthullen in de gevallen die worden beschreven in deze verklaring of in eender welk ander document dat we u toesturen op het ogenblik waarop we de gegevens verzamelen. Wij sturen uw gegevens enkel voor commercieel gebruik door naar derden met uw voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord, dat u te allen tijde kunt intrekken.
Tot slot kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar andere personen zo wij daartoe gehouden zijn krachtens een contractuele of wettelijke verplichting of indien een gerechtvaardigd belang zulks verantwoordt (bv. om onze belangen te verdedigen, registratie van een (huur)contract, …).

9. Welke rechten geniet u en hoe kan u deze uitoefenen?

9.1. Recht op inzage

U geniet een recht op inzage van de gegevens die op u betrekking hebben.
Je kan ons steeds vragen:
• Of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken;
• Met welke doeleinden wij ze verwerken;
• Welke categorieën van gegevens wij verwerken;
• Aan welke categorieën van ontvangers ze worden meegedeeld;
• Gedurende welke termijn ze worden bewaard;
• U informatie te verstrekken over de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetten, wissen …) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
• Welke de herkomst van de verwerkte gegevens is.

9.2. Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen deze te wijzigen.

9.3. Recht op gegevenswissing (“recht om vergeten te worden”)

In sommige welomschreven gevallen staat de wetgeving u toe uw persoonsgegevens te doen schrappen.
Dit is meer bepaald het geval indien:
• De gegevens niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
• De verwerking van uw gegevens uitsluitend steunt op uw toestemming en u beslist die toestemming in te trekken;
• U zich heeft verzet tegen de verwerking van uw gegevens en er bij ons geen gerechtvaardigde gronden bestaan die voorrang hebben op uw gronden.
Uw recht om te worden vergeten is echter geen absoluut recht. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer deze bewaring onder meer noodzakelijk is:
• Om een wettelijke verplichting na te leven;
• Voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van rechten in rechte.

9.4. Recht op beperking van de verwerking

In sommige welomschreven gevallen kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
Dit is meer bepaald het geval wanneer:
• U de juistheid van een persoonsgegeven betwist, voor de tijd die we nodig hebben om dit te controleren;
• U uw persoonsgegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of het verweer van uw rechten in rechte, ook al zijn ze niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking.
Aan de beperking van de verwerking komt een einde onder de volgende omstandigheden:
• U geeft ons uw akkoord in verband hiermee;
• De verwerking van uw gegevens is nodig voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van rechten in rechte;
• De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
• De verwerking is noodzakelijk om redenen van openbaar belang.

9.5. Recht op overdraagbaarheid

In sommige gevallen zoals bedoeld in de regelgeving heeft u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt:
• Aan u worden meegedeeld in een gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en door een machine kan worden gelezen;
• Of door N.V. Vandenameele rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.
Gelet op de verwerkingen die N.V. Vandenameele daadwerkelijk uitvoert, bestaat deze mogelijkheid in casu enkel voor de verwerkingen waarvoor N.V. Vandenameele u heeft gevraagd uw toestemming te geven of voor de verwerkingen die steunen op de uitvoering van een met u gesloten contract.

9.6. Recht op verzet

Steunt de verwerking van uw persoonsgegevens op een gerechtvaardigd belang of een algemeen belang aan onze kant, dan heeft u het recht u daar te allen tijde tegen te verzetten om redenen in verband met uw bijzondere situatie.
Er wordt echter geen rekening gehouden met uw verzoek zo wij van mening zijn dat onze gerechtvaardigde belangen voorrang zouden moeten krijgen op uw belangen of indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk blijft voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van rechten in rechte.

10. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren de verwerkte gegevens voor de volledige duur van het contract, de wettelijke verjaringsperiode evenals eender welke andere bewaringstermijn zoals eventueel opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Op de hoogte blijven van de wijzigingen aan onze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonsgegevens?

In een wereld die nooit stilstaat en waar de technologieën voortdurend evolueren, kan het gebeuren dat er wijzigingen worden aangebracht aan deze algemene verklaring inzake de bescherming van de persoonsgegevens. We nodigen u uit om de recentste online versie van deze verklaring te raadplegen en we zullen u via de website of de andere gebruikelijke communicatiekanalen kennis geven van elke wijziging.

12. Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

N.V. Vandenameele stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal N.V. Vandenameele u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk binnen de kortst mogelijke termijn.

13. Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be ).